General terms & conditions
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Wakkie & Perrick B.V. (de "Vennootschap"). De personen die door de Vennootschap gemachtigd zijn namens haar opdrachten te aanvaarden, worden hierna ook aangeduid met “partner”.
 2. Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend aan de Vennootschap te zijn gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan de Vennootschap verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitgesloten. Onder “verbonden persoon” wordt begrepen: de werknemers, de adviseurs, de partners, Stichting Beheer Derdengelden Wakkie & Perrick B.V. en de aandeelhouders van de Vennootschap.
 3. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door de Vennootschap afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de Vennootschap in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de Vennootschap aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door de Vennootschap afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de Vennootschap in verband met die verzekering draagt.
 4. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgend op die waarop de cliënt met de schade en met de Vennootschap als daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
 5. Indien de Vennootschap een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is de Vennootschap jegens de cliënt niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon mochten worden gemaakt. Door de Vennootschap een opdracht te geven, verleent de cliënt aan de Vennootschap de bevoegdheid om, als een door de Vennootschap ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.
 6. Niet alleen de Vennootschap, maar ook iedere aan de Vennootschap verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroeger verbonden personen en rechtsopvolgers onder algemene titel van (vroeger) verbonden personen.
 7. De Vennootschap en Stichting Beheer Derdengelden Wakkie & Perrick B.V. kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van derden onder zich houden. De Vennootschap en Stichting Beheer Derdengelden Wakkie & Perrick B.V. zullen deze gelden storten bij een door de Vennootschap in overleg met degenen die daarbij belang hebben gekozen bank. De Vennootschap en Stichting Beheer Derdengelden Wakkie & Perrick B.V. zijn niet aansprakelijk indien deze bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.
 8. De Vennootschap is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door de Vennootschap een opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
 9. Het honorarium dat door de Vennootschap in verband met de opdracht in rekening wordt gebracht zal tussen de Vennootschap en de cliënt overeengekomen worden. Door de Vennootschap ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht.
 10. De door de Vennootschap verrichte werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de cliënt in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.
 11. Op de rechtsverhouding tussen de Vennootschap en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Eventuele geschillen tussen de Vennootschap en een cliënt zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, met behoud van de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep en cassatie.
 12. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

De Vennootschap is gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3437002. Deze voorwaarden zijn op 4 februari 2010 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 18/2010.

ENBack